Quy định về trình bày đồ án tốt nghiệp đại học

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

1. Về bố cục

Số chương của một đồ án tốt nghiệp đại học tuỳ thuộc vào từng đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau:

- MỞ ĐẦU: trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, kết cấu của đồ án .

- NỘI DUNG ĐỀ TÀI: trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thuyết khoa học, phương pháp nghiên cứu, tính toán đã được sử dụng trong đồ án .

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: tổng hợp các kết quả nghiên cứu, những kết quả mới của đồ án một cách ngắn gọn, kiến nghị về các nghiên cứu tiếp theo.

- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong đồ án .

- PHỤ LỤC. (nếu có)

2. Về trình bày

Đồ án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, công thức.

chi tiết các em dowload về ở đây trinh bay do an tot nghiep ĐH_0.doc