• KHOA CƠ KHÍ UTC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
  • LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐMTX VÀ TĐMT
  • CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ K61
  • CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ KHÍ NĂM HỌC 2019-2020
  • ĐỘI BÓNG CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÔ ĐỊCH SAU 18 NĂM